Markkinointiviestintä – Mitä kaikkea markkinointiviestintä sisältää?

Markkinointiviestintä on yrityksen tai yhteisön ulkoista viestintää, jonka tarkoituksena on luoda kysyntää ja parantaa mielikuvaa yrityksestä, tuotteesta tai palvelusta.

Markkinointiviestintä on keskeinen osa yritysten liiketoimintaa. Se ei ole ainoastaan kuluttajien yhdistämistä tuotteisiin ja palveluihin, vaan myös yhteisön muodostumista yrityksen arvojen tueksi. Tieto siitä, että jollakin toimialalla on hallussaan ainutlaatuinen ja hyödyllinen tuote tai palvelu, muodostaa ihmiset yhteisöksi.

Mitä markkinointiviestintä sisältää?

Markkinoinnin perustana ovat tiedot, joita tarvitaan tarjottavan tuotteen tai palvelun kohderyhmän kartoittamiseksi. Markkinointiviestintä sisältää kaikki ne toimenpiteet, joilla tuotetta tai palvelua markkinoidaan markkinoilla saavuttaen haluttu kohderyhmä.

Tiedon hankinta, jakaminen ja välittäminen ovat osa markkinoinnin toimintaa, mutta niiden lisäksi on olemassa monia erilaisia markkinointiviestinnän muotoja. Niihin kuuluvat mm. mainonta, painotuotteet, esittelyt sekä tapahtumat ja messut. Tietoa voidaan antaa esimerkiksi lehtien ilmoituksissa sekä internetissä tehdyillä hakuilla.

Media- ja suoramainonta osana markkinointiviestintää

Markkinoinnissa mainonta on yksi markkinointiviestinnän muodoista. Sillä tarkoitetaan erilaisia keinoja, joilla tavaroita, palveluja ja ihmisiä kaupataan tai tuodaan markkinoille. Mainoksessa viestitään asiakkaalle (yleisölle), miten tuotetta hyödyntämällä saavutetaan etuja ja palveluita.

Viestintä on yksi markkinointiviestinnän tavoista. Se voi tapahtua esimerkiksi tiedottamalla asiakaslehdissä, mainoksissa, mainoskampanjoissa, messuilla tai kotiin kutsutuilla vierailuilla.

Se on yleisön tiedottamista siitä, että tuote tai palvelu on olemassa ja miten sitä voi kokeilla ja ostaa.

Nykyään markkinointiviestinnän ja mainonnan erottaminen toisistaan ei ole aivan itsestään selvää. Tämä johtuu siitä, että teknologian kehittyessä on syntynyt mahdollisuus tehdä mainoksia, jotka ovat aiempaa paremmin henkilökohtaisia. Mainonta voi sijoittua nykyisin luontokohteisiin tai vaikkapa kauppojen hyllyille tai internetin palvelimille.

Ennen mainontaa ei voitu toteuttaa nykyisten resurssien puitteissa, vaan tuotteita ja palveluita piti markkinoida suoraan kuluttajille. Nyt asiakkaat itse valikoivat mieleisensä mainokset sosiaalisen median kanavien kautta.

Mainonnan tarkoituksena on herättää ihmisissä halu ostaa tuote.

Myyntityö osana markkinointiviestintää

Myyntityön tehtävä on myydä tuotteita tai palveluita asiakkaille.

Yrityksen myynti- ja markkinointiosaamisen perusteella luodaan tuotetarjontaa sekä kohdennetaan markkinointiviestintä asiakasryhmille, jotta kysyntä aktivoidaan. Myyntityö auttaa yritystä saavuttamaan halutun myynnin tason.

Myynnin edistäminen osana markkinointiviestintää

Myynnin edistämisellä tarkoitetaan myyntihenkilöstöön kohdistuvaa myynninedistämistä sekä tuotteiden loppukäyttäjiin kohdistuvaa myynninedistämistä. Useimmiten puhutaan lyhyellä tähtäimellä tapahtuvasta myynnin lisäyksestä.

Myynninedistämistä tehdään usein yrityksen markkinointiviestinnän yhteydessä. Myynninedistämisessä on kyse siitä, että markkinoidaan ja julkistetaan uusia tuotteita/palveluja, myydään jo olemassa olevaa tuotetta/palvelua uusille kohderyhmille tai esitetään tuotteen/palvelun uusi hyödyllisyys tai ominaisuus.

Tiedotus- ja suhdetoiminta osana markkinointiviestintää

Tiedotus- ja suhdetoiminta toimii tärkeänä osa yrityksen markkinointistrategiaa. Tiedotus- ja suhdetoiminnan tuloksena syntyy yleisöön vaikuttava kuva, joka on yrityksen arvojen mukainen. Tiedotus- ja suhdetoimintaa on erilaista riippuen siitä, mikä on kunkin yrityksen tarkoituksena.

Tiedotustoiminta tarkoittaa yrityksen tiedotusta yrityksen yleisön, sidosryhmien ja muiden kohderyhmien suhteen. Tiedotustoimintaa voi harjoittaa esimerkiksi tiedottein tai verkko- ja sähköisillä uutisilla. Toisaalta tiedon välittäminen voi tapahtua myös suoraan yrityksen sidosryhmille, kuten asiakkaille, työntekijöille tai muille sidosryhmille ja etujärjestöille.

Tiedotus- ja suhdetoiminta on käytännössä sama asia, mutta joskus käytetään eri nimiä. Nimityksen mukaan toimitaan, mutta toimintatavat ovat samat.

Suhdetoiminta on sana, joka tarkoittaa yrityksille omistettua toimintaa. Suhdetoiminnan viestit perustuvat aina johonkin totuuteen. Yritys ja sen tarjoamat palvelut ovat hyviä, niillä on hyvät tuotantotavat tai ne eivät ole ainoastaan halpoja vaan myös laadukkaita. Sama pätee muihinkin brändin tunnusmerkkeihin.

myynti ja markkinointi
Myynnin ja markkinoinnin yhdistäminen. Voiko se oikeasti toimia? Lue ja opi:
Myynnin ja markkinoinnin tehokas yhteistyö

Suunnitelmallisen markkinointiviestinnän toteuttaminen?

Markkinoinnin suunnittelussa korostuu se, että markkinointiviestinnän avulla saadaan tietoa yrityksen tuotteista ja palveluista, jotta asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat olisivat valmiit ostamaan yrityksen tuotteita. Markkinoinnin suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaat ja heidän tarpeensa. Markkinointiviestinnän suunnittelussa keskitytään paljon siihen, miten markkinointiviestintä toteutetaan, mikä on oleellinen osa markkinoinnin suunnittelua.

Markkinoinnin suunnittelu aloitetaan yleensä kohderyhmien arvioinnilla ja kohderyhmien ominaisuuksien vertaamisella organisaation ominaisuuksiin ja tarpeisiin.

Markkinoinnin suunnittelu voidaan aloittaa tekemällä päätös sen suunnasta. Tämän jälkeen markkinointiviestinnän on oltava yhtenevä organisaation strategian ja tavoitteiden kanssa. Markkinoinnin suunnittelussa otetaan kantaa muun muassa seuraaviin asioihin:

Markkinointiviestinnän tavoitteet, joita ovat esimerkiksi mielikuvan vahvistaminen, kuluttajien tunteiden herättäminen, tuotteiden ja palveluiden nopea ymmärtäminen ja muistaminen sekä tuotteiden ja palveluiden edullisuuden ja laadun viestiminen.

Viestinnän suunnittelu on keskeinen osa markkinointia. Se auttaa yritystä löytämään arvokkaimmat ja joustavimmat tavat viestiä asiakkaille. Viestintä on tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa ja sen avulla voidaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Viestinnän tehtävä ei ole vain informaation levittäminen, vaan se on myös palvelun tarjoaminen asiakkaalle.

Tiedonhankinta kaikista viestintäkanavista, markkinointiviestinnän suunnittelu, tiedottaminen, mainonta ja jakelu ovat varsinaisia viestinnän keinoja. Niihin kuuluu myös internetin kautta tapahtuva tiedonhankinta ja siihen liittyvät tehtävät.

markkinointisuunnitelma
Lue lisää markkinoinnin suunnittelemisestä tästä artikkelista:
Täydellisen markkinointisuunnitelman jäsentäminen

Mitä tarkoittaa integroitu markkinointiviestintä?

Integroidulla markkinointiviestinnällä tarkoitetaan kaiken ulospäin suuntautuvan viestinnän yhtenäistämistä.

Markkinointiviestinnän prosessin vaiheet on suunniteltava huolella, jotta kokonaisuus on mahdollisimman tehokas ja tuloksia tuottava. Markkinoinnin viestien suunnittelu tapahtuu aina yrityksen strategian pohjalta ja markkinoinnin tavoitteet määrittelevät sen, mitä markkinointiviesteissä halutaan viestiä. Viestien sisältöjen kehittämisessä pitäisi ottaa huomioon se, että ne vastaavat markkinointisuunnitelman tavoitteita ja toimivat yhtenä kokonaisuutena markkinointistrategian mukaisesti. Viestien sisällön suunnittelun lisäksi perustettavan viestintäkanavan valinta vaatii tarkasti harkittua ja analysoitua strategiaa.

Markkinoinnin perusajatus on, että jos yrityksen tuotteet ja palvelut vastaavat ihmisten tarpeita, niitä kysytään ja ne myydään. Markkinoinnilla voidaan kuitenkin edistää tavoitteita esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden tunnetuksi tekemiseksi sekä niihin liittyvien mielikuviemme luomiseksi.

Tavoitteena on siis luoda tarpeellinen tarjonta, joka vastaa mahdollisimman hyvin asiakkaan oletettuja tarpeita. Kaikesta markkinoinnista ei välttämättä tule samaa tulosta, mutta kyseessä on myös tapa toimia erilaisissa markkinointiviestinnän muodoissa.

Kirjoittaja: Matti Ruuska

Kirjoittaja: Matti Ruuska

Julkaistu: 13.1.2022

Matti Ruuska (BBA) on markkinoinnin ammattilainen, jolla on kokemusta varsinkin erilaisista digitaalisen markkinoinnin strategioista, tekniikoista ja menetelmistä. Hän on toiminut alalla vuodesta 2007 lähtien tehden projekteja aina suomalaisista PK-yrityksistä kansainvälisiin pörssiyhtiöihin saakka.

Jatka lukemista…

Myynnin ja markkinoinnin tehokas yhteistyö

Myynti ja markkinointi muodostavat yhdessä toimiessaan tehokkaan koneiston, mutta erillään ollessaan ponnistelut menevät hukkaan. Tärkein etu myynnin ja markkinoinnin yhdistämisessä on asiakkaan...

Verkkosivualustat vertailussa

Mitä alustaa sinun pitäisi käyttää? Tässä on blogi, jossa käsitellään kolmen suositun alustan etuja, niiden käyttöä sekä yleisesti verkkosivustojen rakennusprosessia. WordPress, Drupal sekä...

Mitä tarkoittaa konversio?

Tässä artikkelissa käsitellään konversiota markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Konversio on digitaalisen markkinoinnin mittayksikkö. Vaikka konversioaste saattaa olla yksi vaikuttavimmista...