Digitaalisen markkinoinnin termit avattuna. – Markkinointisanasto

Digitaalinen markkinointi syrjäyttää perinteistä markkinointia ja tuo mukanaan paljon lyhenteitä ja termejä, jotka saattavat olla hankalia jopa ammattilaisille. Tämän blogin tarkoituksena on avata alan laajaa sanastoa selvittämällä yleisempien, digitaalisen markkinoinnin ympärille kietoutuvien lyhenteiden merkitystä.

ABM

ABM eli Account Based Marketing tarkoittaa markkinoinnin kohdentamista tarkasti valitulle kohderyhmälle. ABM on yleisesti käytössä B2B-markkinoinnissa, kun tiedämme tarkkaan kohderyhmämme ja niiden ominaispiirteet.

Kohderyhmässä olevia yrityksiä voidaan segmentoida monin eri tavoin, esimerkiksi maantieteellisesti, liiketoimintasegmenteittäin, toimialaa vastaaviin brändeihin ja niin edelleen. Segmentoinnin avulla ABM:n tehostamisen mahdollisuudet ovat suuret. Kunkin segmentin tilanteeseen sopivat parhaiten juuri ne yhteydenottotavat ja -kanavat, joiden avulla asiakassuhteita voidaan kehittää.

AMP

Accelerated Mobile Pages (AMP) on Googlelle kehitetty teknologia, jolla pyritään nopeuttamaan internetin mobiilikäyttöä luomalla sivuista riisutut, nopeasti latautuvat mobiiliversiot. AMP saavuttaa tämän seuraamalla aiempaa tiukempia ohjeita siitä, miten sivuston HTML-tiedostoja pitää muokata. Näiden ohjeiden mukaisesti AMP-sivustot voivat koostua vain korkeintaan 10 HTML- ja CSS-tiedostosta. Sivuston ei tarvitse olla AMP-versio, mutta on erittäin suositeltavaa, että se on AMP-versiona, koska sen julkaisu vaikuttaa siihen, miten hyvin sivusto esitellään Googlen hakukoneessa.

AOV

AOV eli Average Order Value on yrityksen tärkeimpiä johtamisnäkökulmia. AOV tarkoittaa yrityksen keskimääräistä oston arvoa, eli esimerkiksi keskiostosta verkkokaupasta. AOV:n avulla voit seurata yrityksesi muutoksia ja pyrkiä optimoimaan arvoa suhteessa muihin asioihin.

API

API (Application Programming Interface) tarkoittaa ohjelmoinnin rajapintaa, jonka avulla yksi tai useampi sovellus pystyy keskustelemaan keskenään.

Tämän avulla voidaan luoda esimerkiksi mobiilisovellus, joka hakee dataa internetistä ja näyttää sen käyttäjälle. Näin ei tarvitse erikseen rakentaa jokaiselle sivustolle omaa sovellusta, vaan asiakas saa itselleen tietoa haluamansa sovelluksen kautta.

ARPU

Avarage Revenue Per User eli yksittäisen asiakkaan keskimääräinen rahallinen arvo. ARPU on perinteisesti mitattu yrityksen liikevaihdosta, mutta se voi olla myös määritelty käyttäjien lukumäärällä (eli asiakasmäärällä) tai laskutusvuosiarvolla. Arvoa laskemalla saadaan kokonaiskuva siitä, kuinka paljon yrityksellenne keskimäärin maksetaan asiakkaalta.

ARPU lasketaan kaavalla: Summa/Käyttäjät. Tämä on yksi keskeisimpiä tulosmittareita suurille verkkopalveluille, sillä se kertoo, kuinka paljon yhdestä yksittäisestä asiakkaasta kertyy rahaa.

ATF

Above The Fold on mainospaikkojen näkymä verkkosivuilla. Käyttäjä näkee mainospaikat heti verkkosivuille saapumisen seurauksena.

B2B

B2B (Business to Business) tarkoittaa yritysten välistä kaupankäyntiä. Yritys voi ostaa tuotteita, palveluita tai muita aineellisia hyödykkeitä toiselta yritykseltä tai avustaa toista yritystä tuottamaan tuotetta tai palvelua. B2B-kaupassa toinen yritys vastaanottaa rahallisen korvauksen vaihdettavasta hyödykkeestä, jolloin hankinta on ostovoiman välitystapahtuma.

B2B-markkinointi voidaan tehdä erilaisten markkinointikanavien avulla esimerkiksi verkkosivujen kautta, messuilla ja lehtimainontaa hyödyntämällä. Kun tarkoituksena on hankkia uusia asiakkaita, B2B-markkinointiin kannattaa panostaa.

B2C

B2C (Business to Consumer) viittaa yrityksen ja kuluttajan väliseen kaupankäyntiin, jossa yritys myy tuotteita tai palveluja kuluttajille. Kuluttaja on siinä tarkoituksessa ostosmarkkinoilla, jonka hän voi tehdä oman harkintakykynsä mukaan riippumatta myyjästä. Kulutustavaroita ovat esimerkiksi ruoka, vaatteet ja muut tavarat, jotka kuluttaja ostaa suoraan valmistajalta tai myyjältä.

BACKLINK

Taustalinkki (Backlink) on linkki, joka ohjaa vierailijan klikkauskohdasta sinun sivustollesi. Linkki voi olla mikä tahansa hakuaiheeseen liittyvä linkki, esim. artikkeli, jossa mainostetaan tuotetta, joka on linkitetty juuri sinun sivustollasi.

Taustalinkkien merkitys Google-hakukoneessa on suuri ja nopeasti lisää verkkosivustosi arvoa. Taustalinkit ovatkin yksi tärkeimmistä kriteereistä, joilla Googlen hakukone arvioi verkkosivujasi ja niihin linkitettyjen hyperlinkkien arvoa.

CAC

CAC tarkoittaa suomeksi asiakkuuden hankkimisen kustannuksia. Tämä tarkoittaa yrityksen panosta, joka on mennyt kyseisen asiakkuuden hankkimiseen ja siihen liittyviin projekteihin.

CAC:n merkitys on suuri siitä syystä, että sen avulla voidaan määrittää, paljonko yritykselle kuluu resursseja tarjota tuote tai palvelu, jotta uusi asiakas saadaan vakituiseksi. Yritys voi laskea CAC:n helposti omasta CRM-järjestelmästä.

CAC-laskenta soveltuu kaikkiin yrityksiin ja kaikkiin aloihin pienistä yrityksistä aina suuriin.

CLV

CLV tai CLTV tarkoittaa asiakkaan rahallista arvoa. Se on laskettu koko asiakkuuden ajanjaksolle ja se ottaa huomioon kaikki yrityksen ja asiakkaan väliset kustannukset ja tuotot.

CLV voidaan laskea yrityksen omalla tiedolla asiakkaasta tai maksamalla ulkopuoliselle yritykselle. CLV lasketaan usein erilaisilla kvantitatiivisilla menetelmillä, jotka perustuvat todellisiin havaintoihin asiakkaista ja siitä, miten heidän tarpeensa vaikuttavat yrityksen tulokseen.

Rahallisen arvon laskeminen ei ole helppoa, mutta sen avulla pystyt hallitsemaan asiakkuuslogiikan paremmin.

CMS

CMS on sivuston hallintajärjestelmä (content management system), joka mahdollistaa sivuston luomisen ja ylläpidon.

CMS mahdollistaa joustavamman verkkosivuston tuotannon. Jokainen CMS-järjestelmä toimii omanlaisensa tavoin. Nettisivustojen tekoon suunniteltuja erilaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi WordPress, Joomla, Drupal ja Magento.

CMS
WordPress, Drupal vai ehkä Squarespace? Selvitä sinulle sopivin CMS: Verkkosivualustat vertailussa

COOKIE

Evästeet ovat pieniä tietoja, joita yleisesti sivustot tallentavat käyttäjän laitteelle.

Evästeen avulla verkkosivusto voi tunnistaa käyttäjän seuraavalla kerralla, kun hän vierailee samassa sivustossa tai kun kyseistä sivustoa linkitetään toisiin verkkosivustoihin. Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa tilastollisia tietoja, miten paljon ja millaisia sivuja kullakin henkilöllä on vierailtu. Myös hakukoneet käyttävät evästeitä apuna arvioimaan eri verkkosivustoja keskenään.

CPA

CPA-hinnoittelumalli on mainonnan ja markkinoinnin perinteisiin kuuluva hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa vastiketta toteutuneista teoista kuten tuotteen tai palvelun tilaus, yhteydenotto tai lomakkeen täyttö.

Tämän mallin etuna on se, että sen avulla on mahdollista arvioida selkeästi, kuinka paljon mainoskampanjasta aiheutuu kustannuksia. CPA-hinnoittelumallin ehtoihin sisältyy myös riski siitä, että mainostaja maksaa mainoskampanjasta vain osan aiheutuneista kustannuksista.

CPA-mallissa hinnoitellaan mainospaikan nostaminen esimerkiksi näkyvyysasteen mukaan.

CPC

CPC tulee sanoista Cost Per Click ja se tarkoittaa mainosklikkausten hintaan perustuvaa hinnoittelumallia. Mainoskontaktit määräytyvät klikkausmaksun mukaan. CPC on yleisimmin käytetty hinnoittelumalli internetmainonnassa. CPC:n avulla mainostajat voivat ostaa tietyn lukumäärän klikkejä, vaikka heillä on vain rajattu budjetti

CPM

CPM (Cost Per Mille) on mainonnassa käytettävä termi, joka tarkoittaa tuhannen näyttökerran hintaa mainostajalle.

CRM

CRM (Customer Relationship Management) tarkoittaa yrityksen tai organisaation ja asiakkaan välistä jatkuvaa kommunikointia. CRM-järjestelmä on prosessi, joka mahdollistaa yrityksen ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen. Se mahdollistaa myös yrityksen ja asiakkaan välisen myyntiprosessin hallinnan. CRM-järjestelmän avulla voidaan nopeuttaa ja helpottaa toimintoja, joiden avulla itse myynti tapahtuu. Myös laskujen maksamista voidaan helpottaa ja nopeuttaa, koska lomakkeet löytyvät aina samasta paikasta.

CRM-järjestelmien kautta voidaan saada kattava kuva yrityksen asiakkaista sekä heidän tarpeistaan ja haluistaan.

CRM-järjestelmä on yrityksen asiakkaiden hallinta- ja asiakasrekisterijärjestelmä, joka tallentaa kaikki tiedot kulloisistakin asiakkaista ja heidän kanssaan käydyistä neuvotteluista. CRM-järjestelmässä olevia tietoja voi käyttää suoraan myös osto- ja myyntiprosesseissa.

crm
Lisää tietoa CRM-järjestelmistä löydät tästä artikkelista:
Mikä on CRM-järjestelmä ja mitä hyötyä siitä on?

CRO

Konversio-optimointi on konversioasteiden parantamista yrityksen verkkosivujen kautta toteutettavilla keinoilla. Se on eräänlainen termi, joka tarkoittaa sivuston käytön ja sen olennaisten osien parantamista siten, että potentiaaliset asiakkaat jaksavat asioida sivulla pidempään ja tekevät lopulta tilauksen. Lisähuomio kiinnittyy erityisesti siihen, mitkä elementit ovat omiaan vetämään potentiaaliset asiakkaat sivustolle, ja millaisia ​​osioita he eivät halua nähdä.

Todellisuudessa konversio-optimointi ei ole varsinaisesti erityinen toimintamalli, vaan se on kaikkea siihen liittyvää. Kun teet konversioita, olet myös optimoimassa niitä.

CTA

CTA, joka tulee sanoista Call To Action, on toiminnallinen painike, jolla houkutellaan kävijä liikkumaan verkkosivuston tai sosiaalisen median sisällön kautta. CTA voi olla linkkejä, mainoksia ja myös tekstiä ja kuvia. Yleensä CTA on rakennettu muita mainostekstejä houkuttelevammin esille tai siten, että se on helpommin luettavissa. Sitä voi korostaa esimerkiksi värin tai sijainnin avulla.

CTA:n avulla pyritään saamaan kävijä liikkumaan sivustolle ja antamaan hänelle mahdollisuus toimia sivustolla, esimerkiksi ostaa tuote tai rekisteröityä palveluun.

CTA
Käytä CTA:ta oikein ja ota siitä kaikki irti:
CTA – markkinoinnin näppärä apuri

CTR

CTR eli Click Through Rate tarkoittaa läpiklikkausprosenttia. Se on käytettävissä olevien läpikulkujen suhteellinen osuus, joka ilmoitetaan prosentteina.

Tämä prosentti ei ole itsessään tärkein tekijä, koska se lasketaan kaikkien läpikulkujen mukaan, jotka ovat tapahtuneet sivustolla. Ihmiset voivat napsauttaa pois mainoksista koska hyvänsä. Se on kuitenkin hyödyllinen mittari, joka on varsin yksinkertainen laskea ja se auttaa verkkomainostajia kehittämään mainostensa tehoa.

D2C

D2C (Direct to Consumer) tarkoittaa toimintamallia, jossa brändi tai yritys myy tuotteitaan suoraan kuluttajille ilman välikäsiä eli jälleenmyyjiä. D2C voidaan tehdä esimerkiksi verkkokaupassa, mutta myös erilaisilla messuilla tai tapahtumissa tapahtuva myynti on D2C-toimintaa.

D2C:ssa brändin pitäisi pystyä luomaan relatiivisen hyvät suhteet asiakkaisiinsa, sillä he tekevät valintoja ilman välikäsiä.

D2C-markkinointi eli suoraan kuluttajille -markkinointi on viime aikoina noussut kovasti esiin. Tietokonevalmistaja Apple on tehnyt yhden askeleen kohti tätä suunnitelmaa. He ovat perustaneet oman musiikkipalvelunsa ja alkaneet myydä musiikkia suoraan asiakkailleen.

ENGAGEMENT RATE

Engagement Rate tarkoittaa sitoutumisastetta. Kyse on yleisestä mittarista, joka kertoo miten innokkaita ihmiset ovat siirtymään palveluun tai sivustolle esimerkiksi mainoksesta. Mitä korkeampi engagement-luku, sitä parempaa palvelua tai sivustoa ollaan rakentamassa.

Mitä enemmän ihmiset viettävät aikaa sivustollasi, sitä varmemmin heistä tulee asiakkaita ja sitä sitoutuneempia he ovat.

Engagement Rate ilmaisee sen minkä verran prosenttia kohderyhmästä on reagoinut johonkin tapahtumaan mainoksessa. Toisin sanoen kuinka moni tekee tehtävän, napsauttaa linkkiä tai siirtyy mainoksesta sivustollesi.

FIRST PARTY DATA

Ensimmäisen osapuolen data tarkoittaa itse kerättyä omaa dataa, jota saadaan esimerkiksi verkkosivustolta tai yrityksen omasta CRM-järjestelmästä.

Niistä syntyy paljon potentiaalisia kohderyhmiä, jotka ovat kiinnostuneet suoraan tuotteistasi tai palveluistasi. Tiedotus on siis tehokasta ja nopeaa, kun se perustuu omaan kohderyhmäsi olemassa oleviin tietoihin.

Tavoitteena on tunnistaa potentiaaliset asiakkaat entistä tehokkaammin ja siten parantaa markkinointiviestinnän vahvuutta.

FREQUENCY

Frequency eli näyttötiheys tai toisto kuvaa sitä, kuinka monta kertaa yksittäinen käyttäjä näkee mainoksen.

GA

Google Analytics on yksi maailman suosituimmista verkkosivujen kävijäseurannan työkaluista. Se on ilmainen, yksinkertainen ja laadukas analysointitapa. Google Analyticsin avulla saat sisällöstäsi tietoa esimerkiksi siitä, kuinka paljon sivustollasi on kävijöitä, mistä ne tulevat ja miten heille viestit.

GEO TARGETING

Maantieteellinen kohdentaminen on sivuston suunnittelu siten, että se tarjoaa eri palveluita tai tuotteita niille ihmisille, jotka asuvat tietyllä alueella tai maassa. Tätä kutsutaan myös termillä geotargetointi.

Maantieteellisen kohdentamisen avulla voidaan esimerkiksi maksimoida mainostulojen saanti tietyssä maassa tai alueella.

Geotargetointi on aiheellista myös sähköisessä mainonnassa, jossa esimerkiksi kivijalkaliike mainostaa itseään vain omalla toiminta-alueellaan.

GOOGLE DISCOVER

Google Discover on Googlen kehittämä ja ylläpitämä sisältöpalvelu, joka tarjoaa personoitua sisältöä käyttäjilleen ajatuksena lisätä viihtyvyyttä ja inspiraatiota.

GOOGLE MY BUSINESS

Google My Business eli GBM on Googlen ylläpitämä palvelukokonaisuus, joka auttaa sinua vaikuttamaan omien toimintojesi sijoittuvuuteen Googlen hakutuloksissa

GOOGLE NEWS

Google News on Googlen ylläpitämä uutissivusto, johon Google kerää mielenkiintoisia uutisia eri alustoilta.

GOOGLE SEARCH CONSOLE

Google Search Console, tunnettiin aiemmin Google Webmaster -työkaluna, on toimintaympäristö, joka mahdollistaa verkkosivustojen ylläpitäjien tarkistaa verkkosivustojen indeksointeja sekä sivuston optimointia.

GOOGLE TAG MANAGER

Google Tag Manager on sovellus, joka antaa sinulle mahdollisuuden hallinnoida ja muuttaa verkkosivustosi tägejä, eli sitä koodia, jota lisätään web-analytiikkaa varten.

HASHTAG

Hashtag tarkoittaa sosiaalisessa mediassa yleisesti käytettyä aihetunnistetta, jonka avulla yhdistetään samasta aiheesta käydyt keskustelut tai kuvat yhdeksi kokonaisuudeksi.

HEATMAP

Heatmapin, eli lämpökartan avulla visualisoidaan esimerkiksi verkkosivuston sisällä tehtyjä toimintoja. Heatmapin avulla tehdään siis konversio-optimointia sekä selvitetään sitä, kuinka kuluttajat liikkuvat esimerkiksi verkkokaupassasi.

IMPRESSIO

Impressio tarkoittaa yksittäistä näyttökertaa. Se kertoo siis sen, montako kertaa yksittäistä mainosta tai sivustoa on näytetty.

INFLUENCER

Vaikuttaja on henkilö, joka saavuttaa ja muodostaa mielikuvia ja luo mielikuvia tekemällä asioita. Vaikuttajat ovat usein kuuluisia, mutta eivät välttämättä. Taidot vaikuttajana perustuvat ennen kaikkea osaamiseen, uskallukseen ja rohkeuteen. Usein tarvittavaa osaamista ei saada koulussa.

Vaikuttajat ymmärtävät yleistymistrendejä ja heidän ajatuksensa vaikuttavat muihin ihmisiin.

Vaikuttajien suosio sosiaalisen median markkinoinnissa ja brändimarkkinoinnissa on kasvanut tasaisesti viime vuosina.

KONVERSIO

Konversio on aina jokin ennalta määritetty, mitattava tulos, jonka haluamme potentiaalisen asiakkaan tekevän. Yleisempiä konversioita tietenkin itse ostotapahtuma verkkokaupassa. Myynnin puolella konversiota voidaan mitata esimerkiksi sovituista tapaamisista.

Verkkokaupan konversio
Jos konversio kiinnostaa, lisää hyödyllistä tietoa löydät täältä:
Mitä tarkoittaa konversio?

KPI

Key Performance Indicator tarkoittaa yksittäistä mittaria, jolla mitataan jotain liiketoiminnalle olennaista asiaa.

MID-ROLL

Mid-Roll tarkoittaa mainosta osana videotuotantoa. Mid-Roll mainospaikka sijaitsee keskellä videota.

PAAS

Platform as a Service tarkoittaa pilvipalvelua, jota ylläpitää jokin ulkoinen taho. PAAS-alusta sisältää yleensä työkaluja asiakkaan käyttöön.

PPC

PPC eli Pay Per Click tarkoittaa klikkaukseen kohdistuvaa maksua. Google Ads -mainonta toimii tämän periaatteen mukaisesti ja onkin usein synonyymina PPC-mainonnalle.

PRE-ROLL

Pre-Roll tarkoittaa mainosta osana videotuotantoa. Pre-Roll mainospaikka sijaitsee videon alkupuolella.

videotuotannon-suunnittelu
Kiinnostaako videotuotanto? Lue tämä, jos haluat vaikuttaa videolla: Kuinka suunnittelen merkityksellisen videotuotannon?

REACH

Reach tarkoittaa tavoitettavuutta. Puhutaan siis mainoksen nähneiden käyttäjien määrästä.

REAN

Digitaalisen asiakaspolun visualisointiin rakennettu mallinnus. Reach, Engage, Activate, Nurture.

ROAS

Roas, eli Return on Ad Spend tarkoittaa mainontaan käytetyn budjetin tuottoa. Se on yksi yrityksen arvon mittaamisen keskeisistä luvuista, jonka avulla pystyt seuraamaan mainostulojen muuttumista liikevaihdoksi. Se on siten tärkeä seikka siinä vaiheessa, kun lasketaan mitkä sivustot ovat tuottavia ja mitkä eivät. Roasin avulla pystyt myös vertailemaan eri sivustojen tuottavuutta ja tekemään ratkaisuja, joiden perusteella voit parantaa mainoskampanjoiden tuottoja.

ROI

Return of Investment -termi kertoo paljonko yritys investoi markkinointiin ja miten se tuottaa rahaa. Se voi esimerkiksi kertoa, että investoimalla tietyllä summalla voit saada tietyn määrän uusia asiakkaita tai myyntiä. ROI on käytössä yleisesti myös yritysten markkinointikampanjoissa, sillä siitä voi nopeasti päätellä, onko kampanja tuottanut tulosta.

SAAS

SaaS tulee sanoista Software as a Service. SaaS tarkoittaa, että sovellus on toimitettu palveluna (eli ilman, että se olisi asiakkaan omaisuutta). Yleisimpiä saas-toimintoja ovat esimerkiksi pikaviestipalvelut (esim. WhatsApp), sosiaaliset mediat (esim. Facebook) ja musiikkipalvelut (Spotify).

SaaS-palvelut ovat yleistyneet viime vuosina. Niitä tarjoavia yrityksiä on Suomessa satoja. Kaikissa niissä ei tosin ole samaa verkkopalvelun toimitusmallia. Erikoistuneet SaaS-palvelut ovat tyypillisiä startupeille, mutta myös suuret organisaatiot ostavat usein SaaS-palveluita.

SEA

Maksettu hakukonemarkkinointi (SEA, Search Engine Advertising) on verkkosivuston markkinointimuoto, jossa käytetään hakukoneoptimointiin liittyviä ohjelmistoja, kuten AdWords- ja Bing-mainontaa.

Tavoitteena on saada suuri määrä klikkejä hakukoneissa, jotta sivustolla olisi suurempi todennäköisyys nousta esille sivujen haussa. Tavallisesti erilaiset mainospaikat myydään kilpailutuksessa ennalta määritellyllä budjetilla.

SEA:lla pyritään myös lisätietoon, seuraajien hankintaan tai ostotapahtumien vauhdittamiseen.

SEM

Hakukonemarkkinointi eli Search Engine Marketing (SEM) on tekniikka, jota käytetään nykyisin pitkälti mainostamiseen, jotta voisit saavuttaa taloudellista menestystä. SEM saattaa myös kutsua sitä hakukonemainonnaksi, koska se on hakukoneoptimoinnin perustana.

SEO

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on osa verkkomainontaa. Se tarkoittaa keinoja, joilla pyritään parantamaan hakukoneiden haulla esiintyvyyttä. Hakukoneoptimointia ei pidä missään nimessä ymmärtää samaan tapaan kuin mainonnan tekemistä, jossa tehdään liikkeelle vetoja ja koetetaan saada ihmiset ostamaan tuotteita.

Tarkoituksena ei ole myydä mitä tahansa tai viedä asiakkaita, miten tahansa, vaan tarjota heille mieluisia tarjouksia erittäin laadukkaista palveluista ja tuotteista.

Avainsanatutkimus palapeli - hakukoneoptimointi
Mitä toimia SEO sitten pitää sisällään? Tästä on hyvä aloittaa:
Kuinka tehdä avainsanatutkimus osana hakukoneoptimointia?

SERP

Search Engine Results Page tarkoittaa hakukoneesta saatavaa tulosta yksittäistä asiaa haettaessa. Yhtä kuin hakukoneen tulossivu.

THIRD PARTY DATA

Kolmannen osapuolen data. Kerättyä dataa, jota yritys ei alun perin omista.

UGC

User Generated Content tarkoittaa itsenäisten käyttäjien luomaa sisältöä. Monet sosiaalisen median palvelut, kuten esimerkiksi Instagram ja Twitter, toimivat nimenomaan UGC:n voimin.

TikTok - uusi media nykyaikaisille ihmisille
Sosiaalisen median uusin menestyjä TikTok kerää valtavia katsojalukuja. Lue tämä ja opi: TikTok-tietoa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia

UI

User Interface, eli se näkymä, jonka käyttäjä näkee verkkosivuilla ja jota kautta hän vaikuttaa palvelun kanssa.

URL

Uniform Resource Locator tarkoittaa verkkosivuston osoitetta internetissä.

UX

User Experience eli käyttökokemus tarkoittaa verkkosivuston tai sovelluksen käyttämisestä syntyvää mielikuvaa tai kokemusta. UX-suunnittelija pyrkii rakentamaan sovelluksista ja sivustoista mahdollisimman helppoja, visuaalisia ja nopeita käyttää.

Kirjoittaja: Matti Ruuska

Kirjoittaja: Matti Ruuska

Julkaistu: 13.1.2022

Matti Ruuska (BBA) on markkinoinnin ammattilainen, jolla on kokemusta varsinkin erilaisista digitaalisen markkinoinnin strategioista, tekniikoista ja menetelmistä. Hän on toiminut alalla vuodesta 2007 lähtien tehden projekteja aina suomalaisista PK-yrityksistä kansainvälisiin pörssiyhtiöihin saakka.

Jatka lukemista…

Myynnin ja markkinoinnin tehokas yhteistyö

Myynti ja markkinointi muodostavat yhdessä toimiessaan tehokkaan koneiston, mutta erillään ollessaan ponnistelut menevät hukkaan. Tärkein etu myynnin ja markkinoinnin yhdistämisessä on asiakkaan...

Verkkosivualustat vertailussa

Mitä alustaa sinun pitäisi käyttää? Tässä on blogi, jossa käsitellään kolmen suositun alustan etuja, niiden käyttöä sekä yleisesti verkkosivustojen rakennusprosessia. WordPress, Drupal sekä...

Mitä tarkoittaa konversio?

Tässä artikkelissa käsitellään konversiota markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Konversio on digitaalisen markkinoinnin mittayksikkö. Vaikka konversioaste saattaa olla yksi vaikuttavimmista...